เมนูปิด

ผู้ประกอบการในระบบ VRT ต้องปฏิบัติอย่างไร

  • จะได้รับแผ่นป้าย " VAT REFUND FOR TOURISTS " เพื่อแสดงสิทธิในการเป็นผู้ประกอบการ และให้แสดงไว้ ณ ที่เปิดเผย       ให้นักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดเจน เป็นรายสถานประกอบการ
  • ขอรับแบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ เป็นรายสถานประกอบการ หรือ ยื่นผ่าน Internet ได้ที่นี่ คลิ๊ก
  • เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • จัดทำใบกำกับภาษีจากการขายสินค้า และให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวลงในใบกำกับภาษีทุกฉบับ
  • กรณีนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าจากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน มีมูลค่ารวมตามใบกำกับภาษีตั้งเเต่ 2,000 บาท      ให้จัดทำแบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และมอบให้นักท่องเที่ยวพร้อมกับใบกำกับภาษี
  • ทำรายงานการจัดทำคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว ( คท.9 ) ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่จัดทำ                 แบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าสำหรับนักท่องเที่ยว (ภ.พ.10) และเก็บรักษาไว้ ณ สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • กรณีมีการเพิ่ม ลด ย้าย สถานประกอบการ เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการหรือไม่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการในระบบ VRT ให้แจ้งต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ที่สถานประกอบการซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ภายใน 7 วัน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงล่าสุด: 09-06-2022