เมนูปิด

แบบฟอร์มคำขอ

▶ แบบคำขออนุมัติจัดทำแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-P.P.10  PDF

▶ แบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก (คท.1) PDF / WORD

          - เอกสารแนบ คท.1 แบบกรอกรายละเอียดสาขาเพิ่มเติม (คท.1.1) PDF / WORD

▶ แบบขอเบิกคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.7) PDF / WORD

          - เอกสารแนบ คท.7 แบบคำร้องขอให้ออกบัตร VRT Card ฉบับใหม่ (คท.7.1) PDF / WORD

▶ แบบส่งคืนคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.8) PDF / WORD

▶ รายงานการจัดทำคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว (คท.9) PDF / WORD

▶ ประกาศอธิบดีฯเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 232) พร้อมแบบฟอร์มคำขออนุมัติจัดทำแบบคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.10) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-P.P.10  PDF

ปรับปรุงล่าสุด: 24-11-2022