เมนูปิด

สาเหตุที่ขอคืนภาษีฯ ไม่ได้รับอนุมัติ

 • เป็นลูกเรือที่เดินทางออกนอกประเทศในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 • ไม่ได้นำสินค้าออกนอกประเทศไทยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
 • ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ
 • ชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางในใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ใช่ของผู้ขอคืนภาษี
 • ซื้อสินค้าที่มีมูลค่ารวมน้อยกว่า 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
 • ไม่ได้จัดทำแบบ ภ.พ. 10 ในวันที่ซื้อสินค้า
 • ไม่แนบต้นฉบับใบกำกับภาษีมาพร้อมกับแบบ ภ.พ.10
 • ไม่นำสินค้าออกนอกประเทศในวันที่เดินทางออก
 • ไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT)
 • จำนวนรายการสินค้าที่แสดงในแบบ ภ.พ.10 มากกว่าจำนวนรายการที่แสดงในใบกำกับภาษี
 • ไม่ได้รับการตรวจสินค้าจากศุลกากรก่อนนำออกนอกประเทศ
 • ไม่ได้รับการตรวจสินค้าราคาแพงอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • ใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ได้ออกจากร้านค้าที่ระบุไว้ในแบบ ภ.พ.10
 • มูลค่าการซื้อสินค้า รวมกันทั้งหมดตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป นักท่องเที่ยวไม่ได้นำสินค้าไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรในวันที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรในทริปที่ซื้อสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 01-12-2023