เมนูปิด

คุณสมบัตินักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืน

คุณสมบัติ

  1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
  3. ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ที่มีสำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวตั้งอยู่
  5. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่แสดงป้ายสัญลักษณ์ "VAT REFUND FOR TOURISTS"

ปรับปรุงล่าสุด: 27-07-2023